Robot a samoopravné kódy

Online
Online
Komentovaná ukázka
Video

V dnešním světě každodenně využíváme digitální zařízení a technologie. Běžně používáme počítače, tablety, telefonujeme nebo sledujeme televizi. Zvykli jsme si, že téměř všemu lze přiřadit QR-kód nebo čárový kód, nebo že dokážeme komunikovat se satelity a vesmírnými sondami. Ve všech těchto zařízeních a technologiích je potřeba zajistit bezpečný přenos, nebo uložení digitální informace. Digitální informaci potřebujeme chránit proti vzniku chyb působením vnějších vlivů. K ochraně dat proti chybám se využívají samoopravné kódy, které při dostatečně malém poškození dat umožňují jejich zpětnou rekonstrukci. Náš lego model robota, který znázorňuje například funkci robota operujícího ve vesmíru, vám předvede základní využití samoopravných kódů a princip jejich fungování.
Přednášející:
Mgr. Tereza Kovářová, Ph.D
Tereza Kovářová je od roku 2011 odbornou asistentkou na Katedře aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky. Jejím odborným zaměřením je diskrétní matematika a teorie grafů. Je autorkou nebo spoluautorkou odborných publikací souvisejících s rozklady grafů a ohodnocením grafů. Má zkušenosti s vedením absolventských prací, z nichž některé jsou právě z oblasti teorie kódování. Kromě úspěšného ukončeného postgraduálního studia na Katedře aplikované matematiky v roce 2004 získala také v letech 2002-2004 titul MS (Master of Science) na University of Minnesota Duluth v USA, kde působila na pozici "teaching and research assistant".
Mgr. Adéla Vrtková
Studuje doktorské studium na Katedře aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky, kde zároveň pracuje na pozici pracovnice pro vědu a výzkum. Zabývá se zejména statistickou analýzou dat a metodami strojového učení. Její disertační práce je zaměřena na využití klasifikačních algoritmů při analýze dat získaných v medicínských výzkumech.

Pořádá

VŠB – Technická univerzita OstravaNavštívit web organizace
Program organizátora

Místo

Aula VŠB-TUO
Adresa17. listopadu 15