Česká informační agentura životního prostředí

CENIA je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí a zároveň její výzkumnou organizací, evidovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Základním účelem CENIA je odborná, informační, datová a výzkumná podpora výkonu státní správy a provoz a rozvoj informačních systémů s cílem provozovat a v rámci výzkumných a inovačních aktivit také dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí. CENIA každoročně zpracovává zprávu o stavu životního prostředí České republiky, přičemž v rámci svých výzkumných aktivit dotváří a harmonizuje jednotlivé indikátorové sady. Dále zpracovává a vyhodnocuje data o odpadech, obalech a výrobcích s ukončenou životností, zajišťuje inventarizaci emisí skleníkových plynů za sektor odpadů a zajišťuje odbornou podporu výkonu státní správy v oblasti integrované prevence. Je kontaktním místem Evropské agentury pro životní prostředí s aktivní účastí v několika evropských tematických střediscích. Výzkumný předmět činnosti zahrnuje oblast průřezového zkoumání životního prostředí (aplikovaný výzkum sociálních, ekonomických, environmentálních a technických aspektů životního prostředí).

Události organizace